Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Referater > Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 (24. juni 2015)
[Forrige] [Indhold] [Næste]

Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 (24. juni 2015)

Referat fra

Lokalrådsmøde nr. 4

Dato:

24. juni 2015, kl. 19.00 – 21.30

Sted:

BSI’s klubhus

Deltagere:

Marianne Riise - Arne Beck Hansen -

 

Frank Jeppesen - Bente Søgaard -

 

Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Fraværende med afbud:

Per Nielsen - Kasper Kjær Jensen - Henning Appel - Steffen Holmgren

Fraværende uden afbud:

Kjeld Møller Eriksen - Allan Rank

Referent:

Bente Søgaard

1. Velkomst ved Bente og siden sidst.

Der blev budt velkommen.

Siden sidst er en del af aftenens punkter, hvorfor der ikke var yderligere orientering her.

2. Kommentarer og godkendelse af referat

Referat blev godkendt uden kommentarer.

3.Drøftelse af arbejdsemner

a)Gadebelysning v. Steffen

Punktet blev udsat til næste møde, idet Steffen havde meldt afbud.

b)Opfølgning på Byzoneansøgningerne.

Angående vores tildeling på 25.000,- til udvikling af byportaler:

Henning har taget opgaven med at finde mulige kunstnere til denne opgave. Idet Henning havde måttet melde afbud til mødet, havde han forud herfor meddelt følgende omkring denne opgave:

Vedr. byportaler, så er jeg ikke kommet meget videre. Jeg har været ude et par gange ved de 3 indfaldsveje og bl.a. fotograferet dem - til videre brug ift. design og udbud mm - har været inde

over mange sider med skulptører, stenhuggere mfl. De seneste par måneder har jeg dog måttet prioritere anderledes, tiden har ganske enkelt ikke været til det. Men det er undervejs.

Der blev drøftet en tidsplan for dette arbejde, og lokalrådets ønske er at dette udviklingsarbejde gerne skal gennemføres i næste kvartal, således at vi inden året 2015 er omme kan få udvalgt designet og sat pris på selve portalerne.

Design og pris ønskes klart, så vi kan søge bl.a. byzonepuljen herom til foråret. Punktet blev udsat til næste møde.

Vi drøftede endvidere processen fra Rebild Kommune med den ekstra ansøgningsrunde til de to byer Blenstrup og Haverslev, der ikke havde fået ansøgt rettidigt, grundet sene lokalrådsdannelser. Det er meget kritisabelt at ikke alle LR – igen kunne søge på samme vilkår om de resterende 303.000,- Resultatet af den ekstra runde blev at kommunen tildelte:

Blenstrup Lokalråd fik 25.000,- til opdatering af byporte

Blenstrup Lokalråd fik 15.000,- til opdatering af brugermuligheden af bålpladsen ved Valhalla.

Bakkehusenes bestyrelse + Blenstruphallens bestyrelse fik 50.000,- til etablering af multibane bag ved Blenstruphallen.

Haverslev/Ravnkilde Lokalråd fik 100.000,- til Renovering af pavillonen og etablering af motorikbane.

Haverslev Borgerforening m.fl. fik 100.000,- til forbedring af udendørs legefaciliteter i Haverslev.

I alt blev der i denne 2. runde uddelt 290.000,- og der er nu 13.000,- tilbage til overførsel til 2016.

c) Opfølgning på byvandringen

Der blev gennemført byvandring med TMU fra Rebild Kommune den 9. juni 2015, kl. 19.00 der deltog 3 fra Teknik og Miljøudvalget – Morten Lem, Ole Frederiksen og Jeppe Ugilt Hansen.

Fra lokalrådet deltog Per Nielsen, Arne Beck Hansen, Frank Jeppesen, Kasper Kjær og Bente Søgaard. Få øvrige borgere var mødt.

Der var fremsendt oplæg til rute og beskrivelse af problematikkerne i byen, hvor hovedfokus blev lagt på de to hovedfærdselsårer Vestergade og Østergade, men også Stationsvej, Nygade og Øster Skovvej var med på ruten.

Der var en rigtig god dialog omkring forfaldet, som TMU- medlemmerne måtte erkende var seriøst. Det blev meddelt at kloakeringsarbejderne i byen ikke blev de første år, og derfor blev der lagt op til at arbejde videre med en hurtig plan for slidlagsreparation af mindst de to hovedfærdselsårer samt chikanerne på Vestergade. Der er sendt brev med opsamling på byvandringen til TMU v. Morten Lem, som forventes at sørge for behandling af Bælums vejes vedligeholdelsesbehov på næstkommende møde. Per har endvidere skrevet gode indlæg til aviserne omkring byvandringen. Vi følger op herpå.

Der er foruden asfaltpuljen en fortorvspulje, og den bliver fordelt efter indmeldelser fra borgere, synes det at kunne læses i referater. Det er derfor vigtigt at vi får

samlet op på de områder der konkret kræver vedligehold, fx det yderste område på Østergade, som kommunen selv holder.

Lokalrådet opfordrer til at tage fotos og sende en mail med foto og beskrivelse til sekretæren, hvorefter LR vil sørge for en samlet indmelding til kommunen.

d)Opfølgning på nedrivnings / istandsætningsansøgninger.

Kjeld Eriksen var fraværende til mødet, så vi fik ikke tilbagemelding på status. Emnet behandles på næste møde.

Vi drøftede problematikkerne med de ejendomme kommunen køber til nedrivning, for at efterlade en vildtvoksende tomt – det ser absolut ikke godt ud, og skæmmer byen.

e)Øvrige hændelser/ideer siden sidst.

LR vil gerne igangsætte forskønnelse af byen for nogle af de midler der er kommet til rådighed fra det tidligere forskønnelsesudvalg.

1.Vi vil gerne undersøge muligheden for at få lavet blomster fade, til placering på centrale pladser og indfaldsvejen fra Vest.

a.Marianne vil undersøge pris på 8 fade med Ø150cm i hhv. stål hos Morten Riise, eller i beton hos produktionsskolen i Kongerslev.

b.Marianne vil ligeledes spørge produktionsskolen om de kan hjælpe med tilplantning – ellers tages pris hjem fra fx Liljenlund.

c.LR vil arbejde for at vi har fadene klar til foråret 2016 og på generalforsamlingen til foråret spørge til om der kunne være nogen i byen der til tilbyde at hjælpe med pasningen/vandingen af de tilplantede fade.

d.Der bliver en løbende driftsudgift til disse fade, men det skønnes som en væsentlig forskønnelse i byen.

LR vil meget gerne sætte fuld fokus på etableringen af en spændende plads på den gamle stationsparkeringsplads. Søren og Frank har et allerede tidligere udarbejdet forslag hertil. Søren vil søge at finde det frem og sende til / fremvise for Lokalrådet til næste møde. Elementer heri kan der søges specifikke midler til:

•Fjernelse af asfalt + etablering af græs og kantsten (kommunen?)

•Fontæne med friskvand (SparNord Fonden?)

•Borde / bænke (Byzonepuljen / St. Brøndum Sparekassefond/SparNord Fonden?)

•Shelters (Byzonepuljen / St. Brøndum Sparekassefond / SparNord Fonden?)

•Amfeiteater / scene? (fra det tidligere projekt)

LR vil ligeledes meget gerne arbejde for en opgradering af legepladsen ved skov pavillonen

•Kasper spørges om han har oplæg til sådant og evt. prisforslag hertil?

4.Fremlæggelse af regnskab ved kasserenDer har ingen betalinger været siden sidst.

Der er tilgået de 17.151 kr. fra forskønnelsesudvalget,

Således der i alt er Kr: 32.476,- kr til de løbende disponeringer i LR Ligeledes er der tilgået 25.000,- fra byzonepuljen.

Saldo er pt. 57.476,78

5.Meddelelser fra kommunen ved Per (Bente, idet Per har måttet melde afbud)

Byggegrunde:

Kommunen har meddelt følgende:

Udbud af kommunale boliggrunde uden mindstepris

Økonomiudvalget besluttede på et møde den 17. juni, at man vil forsøge at sætte skub i udviklingen og bosætningen i de mindre byer ved at udbyde de kommunale boliggrunde til salg uden mindstepris.

Grundene udbydes til og med den 31. august 2015, og økonomiudvalget behandler de indkomne bud – og forbeholder sig ret til at sige nej tak - på udvalgsmødet den 9. september.

Udbuddet sker med en enkelt undtagelse. Grundene på Stærevej i Terndrup er nemlig ikke omfattet af initiativet. Begrundelsen er, at Stærevej er en ny udstykning og derfor i en periode ikke må sælges under kostpris.

Kommunen informerer om initiativet via en pressemeddelelse i næste uge. Der vil blive gjort reklame på Facebook i juli og annonceret i ugeaviserne m.v. i august . På økonomiudvalgsmødet i september vil eksperimentet blive evalueret.

Lokalrådene kan spille en vigtig rolle

Rebild Kommune opfordrer lokalrådene i de byer, som berøres af tilbuddet, til gøre en indsats, der kan fremme salget i deres by.

Vi anbefaler en præsentation af byggegrunde og lokalområde i weekenden den 15. og 16. august. Det er helt op til det enkelte lokalråd at stå for arrangementet og bestemme det nærmere program.

Hvis I beslutter at lave et arrangement, beder jeg om, at I melder tilbage til mig senest mandag den 3. august. Kommunen vil så omtale de lokale arrangementer i vores sædvanlige annoncering, i pressemeddelelser og på Facebook. I er selvfølgelig meget velkomne til også selv at annoncere.

Hvilke grunde drejer det sig om?

På www.mangegodegrunde.dk kan interesserede finde de kommunale boliggrunde. Her fremgår den listepris, som er politisk vedtaget, og nu forsøgsvis sættes ud af

kraft. Hvis en mulig køber vil sikre sig en bestemt grund inden den 31. august, bliver man nødt til at købe til listeprisen.

Denne mail er sendt ud til samtlige lokalråd, også selvom der for eksempel ikke er kommunale boliggrunde i Skørping og Støvring (NB: der er grunde til salg i Sørup).

Jeg håber, at I tager godt imod økonomiudvalgets beslutning og ser frem til at høre fra jer. Jeg holder selv ferie i juli, men er tilbage så jeres tilbagemeldinger kan indgå i annoncer mv. i august.

Inden jeg tager på ferie sender jeg programmet for dialogmødet den 24.8. kraft.

Venlig hilsen

Niels Larsen

Konsulent - borgmesterkontoret

Tlf.: 9988 7615

Lokalrådet drøftede dette tiltag fra kommunen, som er meget positivt! Det vil vi gerne bakke op omkring.

Vi planlægger at lave en event søndag den 16. august med sightseeingtur i bus og bål med pandekagebagning på byggegrundene på Elmesvinget.

Vi aftalte at arbejde med følgende muligheder, som vi efter afklaring melder tilbage på om det er muligt – hurtigst muligt indenfor den nærmeste uge, idet tilbagemelding til kommunen, er nødt til at blive gjort inden ferien.

Arrangementet foregår søndag den 16. august kl. 14 -16

Der sættes telt op på en af grundene – Frank Spejderne laver bål og bager pandekager – Nikolaj

Kl. 14.00 - køres der guidet tur i Bælum og omegn med fremvisning af alle de herligheder vi har at byde på. Turen foregår i minibus – Bente Der bydes på øl/vand og kaffe i teltet - ??

Der laves en kort omtale af arrangementet til kommunens annoncering – Bente Der laves evt. præsentation af Bælums herligheder til vedhæftning – Bente

Dialogmøde:

Lokalrådet er blevet inviteret til dialogmøde jf. nedenstående den 24. august 2015, kl. 19 – 21.

Kære lokalråd

Økonomiudvalget besluttede på sit møde i april, at der efter sommerferien skal arrangeres et dialogmøde for lokalrådene om det fremtidige arbejde. Vi har nu fundet en dato og jeg vil bede jer om at sætte kryds i kalenderen.

Mødet afholdes mandag den 24. august kl. 19 – 21 i byrådssalen på rådhuset i Støvring.

Der er endnu ikke lavet et program for aftenen, men det sker inden sommerferien. Når programmet sendes ud, vil I også få en tilmeldingsfrist.

Ud over lokalrådene inviteres byrådet til mødet.

Jeg har overtaget opgaven med at være kontaktperson til lokalrådene for nylig. Og skulle jeg have misforstået hvem, der er de rette modtagere af denne mail, hører jeg gerne.

Venlig hilsen

Niels Larsen

Konsulent - borgmesterkontoret

Det opfordres til at så mange som muligt fra lokalrådet møder op til dette dialogmøde og at vi på vort eget lokalrådsmøde primo august, drøfter hvilke emner vi evt. gerne vil tage op til mødet.

6. Tilbagemeldinger fra de tre undergrupper:

a).IT udvalget omkring hjemmesiden:

Der er ikke den fremdrift i udviklingen af en ny hjemmeside som lokalrådet meget gerne ønsker. Det er der mange grunde til, herunder arbejdspres og forskellige opfattelser af kompleksiteten i selve det at udarbejde en ny hjemmeside på en ny sky-baseret platform. Der er ingen tvivl om at der er lagt et enormt arbejde i den eksisterende hjemmeside, og at den har mange funktionaliteter, men udviklingen er rendt fra den.

Hjemmesiden er et utroligt vigtigt billede af byen udadtil – og en meget langsom og utidssvarende hjemmeside, trækker ikke mange interesserede til.

Lokalrådet indstiller til at sætte arbejdet med en ekstern leverandør i gang hurtigst muligt, til dette udviklingsarbejde – evt. en mere skrabet udgave i første omgang, som der så kan fyldes materiale og funktionaliteter på senere hen.

På næste møde ønsker lokalrådet en konkret plan for gennemførelsen.

Hvis det synes vanskeligt at finde ressourcerne i IT-foreningen, på grund af arbejdspres, hvilket jo er helt forståeligt, så ønsker lokalrådet en drøftelse med foreningen omkring hvorvidt evt. andre fra lokalrådet kan få mulighed for at træde til, men det betinger en drøftelse af IT-foreningens virke og økonomien heri og hertil.

Lokalrådet ønsker at Bælum har en ny hjemmeside allersenest 31. oktober 2015.

b). Udvalget for udviklingsplan:

Intet nyt.

c). Børn og unge udvalget.

Marianne orienterer om at der nu er kommet arkitekttegninger af det nye børneunivers.

Vi drøftede de problemer der er med unge der larmer og laver hærværk i byen i tiden. Det er meget generende for alle, men særligt de omkringboende. Politiet er meget observante på dem – og de opfordrer til nul-tolerance og at alle der oplever uregelmæssigheder endelig skal ringe ind til 114 og melde dette! Dette budskab bedes spredt.

Marianne vil kontakte Jesper Kyed SSP-konsulenten, og bede han tage kontakt til gruppen, for at søge muligheder for afhjælpning af problemerne.

7.Indkomne forslag

Ingen.

8.Emner til næste møde

• Event vedr. byggegrunde den 16. august 2015 Emner til dialogmøde den 24. august 2015.

•Gadebelysning v. Steffen Holmgren

•Udvikling af byportaler v. Henning Appel

•Nedrivnings-/istandsætningsansøgninger v. Kjeld Eriksen

•Blomsterfade v. Marianne Riise

•Stationspladsen v. Søren Jørgensen

•Legeplads ved skoven v. Kasper Kjær

• IT-udvalget .+ hjemmeside, v. Henning Appel. Børn og unge v. Marianne Riise

•Opfølgning på byvandringen, v. Bente Søgaard

9.Fastlæggelse af næste møde

Næste møde mandag den 10. august 2015, kl. 19.00 – 21.00

Sted: BSI’s klubhus ( Per koordinerer)

[Forrige] [Indhold] [Næste]
Sidst opdateret 06-02-2018
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6