Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Referater > Referat fra Lokalrådsmøde nr. 3 (12. maj 2015)
[Forrige] [Indhold] [Næste]

Referat fra Lokalrådsmøde nr. 3 (12. maj 2015)

Referat fra

Lokalrådsmøde nr. 3

 

Dato:                             12 maj 2015 kl. 19.00 - 21.00

Sted:                             BSI’s klubhus

 

Deltagere:   

Marianne Riise - Steffen Holmgren - Arne Beck Hansen - Per Nielsen - Frank Jeppesen - Kasper Kjær Jensen - Henning Appel - Bente Søgaard -Søren Jørgensen.

 

Fraværende med afbud:

Kjeld Møller Eriksen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam - Allan Rank

 

1. Velkomst ved Bente og siden sidst.

 

a).Ansøgninger

 

Vi har sendt ansøgninger til følgende emner til byzonepuljen, samt fået følgende resultat heraf:

 

1.    Ny hjemmeside www.baelum.dk

Sendt ansøgning på 35.000,-

Modtaget afslag da formålet for støtte ikke anses for opfyldt

 

2.    Udviklingsplan for Bælum by

Sendt ansøgning på 75.000,-

Modtaget afslag da der senere skal skabes dialog om bosætningsmuligheder i henhold til plan og klimastrategi 2015. 

(i denne vil der jf. Leon Sebbelin fra kommunens side blive arbejdet med byudviklingsplaner)

 

3.    Udvikling af byportaler for Bælum By.

Sendt ansøgning på 31.250,-

Modtaget tilsagn om støtte på 25.000,-

Henning Appel arbejder videre med dette og melder tilbage på kommende lokalrådsmøde. 

 

4.    Renovering / Udskiftning af julebelysning i Bælum By

Sendt ansøgning på 258.000,-

Indstillet støtte på 200.000,-

Modtaget afslag fra ØU, idet tilskuddet lå udenfor formålet.

Ved senere henvendelse om årsag er det meddelt at begrundelsen for  afslag til Juleudsmykningen var, at kommunen var bange for at hvis det blev bevilget, ville det gribe om sig, og der ville komme en storm af ansøgninger fra de andre byer!

 

    Vi drøftede situationen og kunne ud af de       øvrige tildelinger se, at der  lægges               primært fokus på projekter der har formål       indenfor forskønnelse.

 

Vi drøftede ligeledes situationen med at kommunen har opfordret Haverslev og Blenstrup til at fremkomme med ansøgninger med en senere frist – idet de ikke havde fået sendt ind i første omgang.

 

Vi drøftede ligeledes situationen med at der med de seneste afslag faktisk er 303.000,- tilbage i puljen, som overføres helt eller delvist til puljen næste år – og det faktum at vi alle ønsker de penge skal ud og arbejde nu, så vi kan få søsat nogle af de gode ideer der er i lokalrådet. Vi er ligeledes bekymrede for om pengene rent faktisk overføres, eller om de anvendes til andre formål.

 

Vi vendte og besluttede at følgende konkrete tiltag var væsentlige:

1.    Blomsterkummer i byen

2.    Infotavler ved cykelstien og skovpavilionnen

3.    Ændring af den gamle p-plads ved stationen til grønt område for senere anvendelse til andre formål.

 

Børneskoven, cykelruten og evt. anvendelse af grønne arealer til shelters, legeområder, hyggeområder med bord/bænke osv. skal med i fremtidige projekter.

 

Bente sender brev til Leon Sebbelin med opfordring til at tage øvrige emner til støtte med på mødet sammen med evt. ansøgninger fra de to øvrige byer.

Vi laver ikke egentlige ansøgninger, men skriver om de 3 emner vi umiddelbart kan se – disse kan så evt. senere følges op af reelle ansøgninger, hvis vi får mulighed derfor. Mail til Leon Sebbelin og hans svar derpå er vedhæftet referatet.

 

 

b). Huller i vejene mv.

 

Der er rettet henvendelse til Morten Lem, formand for Teknik og Miljøudvalget.

Der er på baggrund deraf givet tilsagn om at deltage i en

Byvandring i Bælum tirsdag den 26. maj, kl. 19.00

Morten Lem vil samle de fra udvalget og fra Rebild Forsyning som han kan.

På byvandringen skal vi besigtige bla. vores meget nedslidte vejnet i byen, samt skilte, chikaner og torve/pladser der ikke er vedligeholdte.

                                      De medlemmer der har tid/lyst til at deltage møder op på Torvet kl. 19.00.

                                          

Per tager en rundtur i byen angående vejnet og pladser og tager nogle billeder samt laver en fortegnelse til brug ved byvandringen!

 

Bente kan hjælpe med at scanne disse ind til en form for rapport som vi vil give til byrådet, når de kommer.

 

 

 

 

 

 

 

c). Skilte ved bolig og erhvervsgrunde:

 

Der er ikke mulighed for det lige PT – samme begrundelse fra kommunen – de mangler mange andre steder og derfor kan de ikke gøre noget konkret bare hos os deromkring.

     

d). LAG midler.

   

Da Allan Rank har sæde i bestyrelsen for LAG, vil det være naturligt om han varetager dette område, dette være en opfordring til ham om at berette om muligheder og evt. tiltag til næste møde.

 

2. Kommentarer og godkendelse af referat

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 

3. Drøftelse af arbejdsemner til den kommende periode, på baggrund af arbejdsplan fra   møde nr. 2,bl.a. pulje til/nedrivning og istandsættelse/opkøb m.v. i 2015 til medio 2016

 

Rebild Kommune udbyder pt. 2.5 mio. til forbedring og nedrivning af faldefærdige huse mv. Denne annonce ses herunder.

Der er mange former for støtte, både til nedrivning men også til istandsættelse/renovering og til opkøb af nedslidte dårlige og usunde ejendommen.

 

Kjeld Eriksen har snakket med Elektrikeren vedrørende ejendommen Vestergade (gl. Blomster og El butik med lejligheder over.)

Elektrikeren Hans Jørgen kunne godt være interesseret i en form for løsning og LR aftalte af Kjeld formidler denne mulighed til Hans Jørgen og at Hans Jørgen selv skal snakken med kommunen indenfor fristen som er den 1. juni 2015.

Lokalrådet hjælper gerne hvis der er ønske om dette.

 

Lokalrådet drøftede endvidere den nedslidte ejendom på Vestergade foran slagter Stillers ejendom.

Den er delvist kondemneret og synes ikke anvendelig som menneskebolig mere og pynter bestemt ikke i bybilledet.  

Den ejes af et selskab der hedder Falk –Invest

Vi hører hermed om ikke Kjeld Eriksen vil prøve at snakke med kommunen om denne ejendom – om de evt. ville købe den op med henblik på nedrivning. Det forlyder at Slagter Stiller godt kunne være interesseret i at købe grunden bagefter.

 

Er der andre gode emner til nedrivning / istandsættelse osv. – så er det bare med at melde ind – det er forholdsvist mange penge.

 

Vi havde grundet den fremskredne tid og de i forvejen mange emner i gang ikke tid til at gennemgå yderligere fra arbejdslisten – den er derfor vedhæftet uændret dette referat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fremlæggelse af regnskab ved kasseren

Regnskab blev godkendt og der er blevet overført 17.151 kr. fra forskønnelsesudvalget,

så der står i alt kr: 15.318,80 + 17.151 = 32.469,80 kr.

 

Søren Jørgensen har fået oprettet et CVR-nummer (36647655) til Lokalrådet og dertil knyttet vores konto som Nem-konto.

Per meddeler dette til administrationen for lokalrådene.

 

5. Meddelelser fra kommunen ved Per

 

Per orienterede om, at Merete Aagård har skiftet job, og vores kontaktperson hos

kommunen er Niels Larsen som er Borgmesterens sekretær.

 

6. Tilbagemeldinger fra de tre undergrupper:

 

a).IT udvalget omkring hjemmesiden:

 

    Der har været ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer i IT-  

    Stationen, og Henning Appel arbejder videre med at få en helt ny hjemmeside op 

    at stå.

    Diskussionen i rådet gik på, om vi skulle købe et færdigt produkt der kunne tages

    i brug umiddelbart, eller der skulle arbejdes videre med Bælum.dk!

    Per har talt med Peter Sloth om at vi bliver oprettet på Bælum.dk der er ikke sket

               noget endnu!

 

 

b). Udvalget for udviklingsplan:

 

      Intet nyt.

 

c). Børn og unge udvalget.

 

Marianne orienterede om ny legeplads ved den nye børnehave og SFO, der er lavet nye tegninger der bliver godkendt i morgen (13.5). Den gamle SFO rives ned, og der er forslag om at sløjfe skolegården og lave parkeringsplads m.m.

 

7. Indkomne forslag

                   Steffen Holmgren har fremsendt forslag vedr. gadebelysning

                   Emnet bliver drøftet på næste møde, grundet fremskreden tid.

 

8. Emner til næste møde

·       Steffens forslag

·       Opfølgning på byzoneansøgningerne

·       Opfølgning på byvandringen

·       Opfølgning på de 3 underudvalg

·       Opfølgning på nedrivnings/istandsætningsansøgninger

·       Øvrige hændelser / ideer siden sidst.

·       Ansøgningsmuligheder

 

9. Fastlæggelse af næste møde

 

Næste møde d. 24.6, kl. 19.00 - 21.00

Sted: BSI’s klubhus ( Per koordinerer)

 

 

Referenter:

 

Per Nielsen / Bente Søgaard

[Forrige] [Indhold] [Næste]
Sidst opdateret 22-02-2016
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6