Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Referater > Referat fra Lokalrådsmøde nr. 2 (25. mar. 2015)
[Forrige] [Indhold] [Næste]

Referat fra Lokalrådsmøde nr. 2 (25. mar. 2015)

Referat fra

 

Lokalrådsmøde nr. 2 

 

Dato:                                         25. marts 2015 kl. 19.00

Sted:                                          Bælum Hallens Cafeteria

Bilag:                                         Oplæg til arbejdsopgaver

 

Deltagere:      Bente Søgaard, Arne Beck Hansen, Frank Jeppesen, Kjeld Møller Eriksen, Allan Rank, Per Nielsen, Kasper Jensen, Henning Appel, Nicolai Niemann.

 

Fraværende med afbud:  Søren Jørgensen - Steffen Holmgren -                                                               Klaus Jørn Soldam - Marianne Riise.

 

Dagsorden:

 

1. Velkomst ved Bente siden sidst.

 

                          Formanden bød velkommen og fortalte lidt om hvad der var sket siden sidste møde.

       Skrevet til Borgmester Leon Sebbelin, med c/c til Henrik Christensen den 17. marts 2015, angående:

        Huller i veje og generel mangel på vedligehold af asfalt og chikaner mv.

        Manglende skilt 2 vedr. boliggrunde

        Manglende skiltninger vedr. erhvervsgrunde

                                                   

Afventer fortsat tilbagemelding herpå - men følger op.

 

 

       Vi drøftede kort det nye Børneunivers, som skal starte op til sommeren 2015 og være afleveret sommeren 2016. Der er startet et byggeudvalg op, som Marianne Riise er kommet med i - det er positivt.

 

 

2. Kommentarer og godkendelse af referat fra forrige møde.

            Ingen kommentarer og referatet blev godkendt!

 

3.Meddelelser fra kommunen v. Per.

 

Kasserer Søren Jørgensen har aftalt med kommunen, at vi fremover kun benytter kontoen i Spar Nord Bank til indbetalingerne fra kommunen.

 

Vi har fra kommunen modtaget udgiftsbilag vedrørende det stiftende møde:

      Annonce Østhimmerlands Folkeblad                   1920,-    kr.

      Annonce Rold Bladet                                               1611.20 kr.

      Bælum Hallens Cafeteria                                          5375,-    kr.

                                                                                                   8906.20 kr.

 

Kontoudtog fra Spar Nord Bank 20.3.2015 viser en saldo på: 16.093,80 kr. Som er resten af de 25.000 kr. vi har modtaget fra kommunen i tilskud

Der var enighed om at det var mange penge vi havde brugt, men at det så var det, det havde kostet at etablere lokalrådet, og at vi fremover kun vil annoncere et sted!

Kasper havde medbragt annonce fra lokalavis, hvori Rebild Kommune havde offentliggjort at de nu igen har en pulje til nedrivning/istandsættelse/opkøb mv. til brug i 2015 og frem til medio 2016. Puljen er på 2.5 mio. Ansøgninger herom skal være inde senest den 1. juni 2015 – hvorfor det er væsentligt at vi får drøftet dette punkt på næstkommende møde. Pt. er der forlydender om at Hans Jørgen ( EL) måske ønsker en nedrivning af den gamle el og blomsterbutik.    Flere andre ejendomme kunne være aktuelle – alle bedes arbejde  hermed og ved næste møde tager vi emnet på.

 

 

4. Tilbagemeldinger fra de 3 undergrupper, omkring hhv.

a. Ny hjemmeside

 

 IT udvalget fortalte om, at der lige havde været generalforsamling i gruppen omkring Byportalen hvor både Allan Rank og Arne Beck Hansen fra lokalrådet var blevet valgt til bestyrelsen.

 Henning Appel fortalte om mulighederne for en ny hjemmeside i forbindelse med byportalen, og at der er ca. 60.000 kr. i kassen som kan bruges til formålet.

 

b. Ny opdateret udviklingsplan for Bælum

 Underudvalget vedr. udviklingsplan for Bælum har ikke haft møde før det lokalrådsmøde.

Der er meget godt materiale fra tidligere år 2008 og senere, som afventer fremskaffelse. Bogen fra 2008 og det øvrige materiale er dog ikke helt opdateret til 2015 tilstanden i byen.                                        Dette materiale skal sammen med den forestående udvikling byen står for med det nye butikshus på Vestergade, nye udstykningsmuligheder, anden anvendelse af arealer mv. samles i én ny samlet udvilkingsplan for byen. Der søges om midler hertil.

                       

 

c.Børn og unges muligheder i Bælum

Der har ikke været afholdt møde i udvalget.

 

5. Prioriteringer og forberedelse af ansøgninger til Byzone puljen:

 

                            a, Støtte til ny hjemmeside.

                            Henning Appel udarbejder en ansøgning til                                                     projektering af siden, det vil beløbe sig til ca. 35.000 kr.

 Oplægget sendes til Bente som forestår den samlede  indsendelse på vegne af lokalrådet.

 

Foruden ansøgningen til Byzonepuljen – søger Henning Appel ligeledes St. Brøndums Sparekasse Fond – som har ansøgningsfrist til den 31.03.15.

 

b.Støtte til opdateret udviklingsplan for Bælum

Bente har udarbejdet og sender en ansøgning omkring en ny tidssvarende Byudviklingsplan for Bælum By budgetteret til 75.000 kr.


 c. Støtte til Børn og Unge arbejde

Marianne oplyser, at hun vil arbejde videre med det nye Børneunivers på Bakkehusene skole, og etablere samarbejde med forældreråd og skole omkring dette. Pt. er der ikke konkrete ansøgningspotentialer.

d. Støtte til vartegn/byport

Henning Appel udarbejder et oplæg til kuntnerprojekt på vores fysiske byportaler , og tager sammen med Kjeld MøllerEriksen kontakt til cementstøberiet i Arden, for muligheden af at fremstille en form f.eks. som en møllesten med det tidligere rundsendte logo med Møllen.

Oplægget sendes til Bente som forestår den samlede indsendelse på vegne af lokalrådet.

e. Støtte til LED julebelysning

Der bliver fremsendt en ansøgning på et samlet beløb på 258,000 kr. incl. moms.

 6. Drøftelse af arbejdsemner til den kommende periode, på baggrund af arbejdsplan fra lokalrådsmøde nr, 1 og med det formål at lave en opdatering heraf.

En cykelrute i Sønderskoven blev drøftet.Kjeld Møller Eriksen ville tage kontakt til Elektrikeren, da han havde givet udtryk for, at han gerne ville have ejendommen på Vestergade revet ned.Alle lokalrådsmedlemmer opfordres til inden næste møde at tage fotos af udviklingsparate emner – det være sig huse + vejanlæg mv.

Vi drøfter disse emner på det kommende lokalrådsmøde og planlægger det videre forløb ifht. ansøgning om nedrivning / istandsættelse mv. Vigtigt at ejerskab er klarlagt og inddraget i mulighederne.

Derefter kan vi lave en koordineret indsats ifht. kommunen omkring deres anlæg. Og vi kan søge midler til forbedring og nedrivning af faldefærdige huse fra puljen. 

Ny opdateret arbejdsplan vedlægges dette referat.

 

7. Økonomi v/Søren Jørgensen

 

Per fremlagde kontoudtog fra Spar Nord samt bilag over forbruget ved det stiftende møde, da kassereren var fraværende.

 

8. Presse hvad skal vi evt. have presse på?

 Enighed om at se tiden an, til der var noget at skrive om.

 

9.  Emner til næste møde

                                                   

·       Resultatbehandling af ansøgningerne til byzonepuljen.

 

·       Forslag til ansøgninger til forbedrings- og nedrivningspuljen.

 

                                                   

 

10. Fastlæggelse af næste møde.

 

                                                    Næste møde tirsdag d. 12.5.2015

 

 

11. Evt.

 

 

 

 

Referenter

 

Per Nielsen/Bente Søgaard

[Forrige] [Indhold] [Næste]
Sidst opdateret 22-02-2016
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6