Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Referater > Referat fra Lokalrådsmøde nr. 1 (26. feb. 2015)
[Indhold] [Næste]

Referat fra Lokalrådsmøde nr. 1 (26. feb. 2015)

 

Referat fra

 

Bælum Lokalrådsmøde nr.  1

 

Dato:                26. februar 2015, kl.19.00

Sted:                 Bælum Hallens Cafeteria

Bilag:                Underskrevne vedtægter

                          Oplæg til arbejdsopgaver for Lokalrådet

 

Deltagere:      Bente Søgaard, Arne Beck Hansen, Kasper Jensen, Henning Appel, Steffen Holmgren, Marianne Riise, Nicolai Niemann, Frank Jeppesen, Kjeld Møller Eriksen, Per Nielsen, Klaus Jørn Soldam, Allan Rank.

Fraværende med afbud:     Søren Jørgensen

 

Dagsorden:

 

1.      Velkomst og kort opsummering af vedtægterne:

 

Formanden bød velkommen og fortalte lidt om hvad der var sket siden sidst.


Det blev oplyst at rådets vedtægter med underskrifter, samt en medlemsliste med bestyrelsens navne og adresser er sendt til kommunen. Kommunen ville gerne have cpr.nr. på den ansvarlige for rådets økonomi som er Kasserer Søren Jørgensen. Per sørger for indsendelse af dette efter aftale med Søren Jørgensen.

Kjeld Møller Eriksen som pt. står for de to konti der er oprettet, sørger for at overdrage disse til Kasser Søren Jørgensen.

 

Kommunen har sendt en mail med link til byrådets beslutninger om uddelinger fra Byzonepuljen i 2014 til vores inspiration. Der var ligeledes adgang til at se de konkrete ansøgningsblanketter fra 2014 til inspiration. Denne mail fra kommunen er forud for mødet sendt til alle lokalrådsmedlemmerne.

 

Formanden kunne også berette om rådets første ”mission” – idet et udvalg herfra forrige søndag formiddag flyttede skiltet med ”Boliggrunde til salg” fra området med grundene hvor ingen kunne se det – til trekanten ved indkørslen til byen – hvor alle ser det, godt arbejde!

Lokalrådet opfordrede til at formanden rettede henvendelse til kommunen for at få et tilsvarende skilt sat op, med vinkel set fra byen – OG et nyt skilt ved erhvervsgrundene som også er til salg fra kommunen i den anden ende af byen. Formanden tager action på dette.

 

2.      Beslutning om hhv. 1 og 2 årige valgperioder for alle medlemmer. Lodtrækning?/Udpegning?

 

Udpegningerne for hhv. 1 og 2 år er alene for lokalrådets første leveår. Fra og med 2 år vil alle medlemmer være valgt for 2 år.

Fordelingerne blev foretaget ved simpel lodtrækning:

 

                          Valgt for 1 år:                                                   Valgt for 2 år:

                          Bente Søgaard                                                 Søren Jørgensen

                          Allan Rank                                                         Per Nielsen                             

                          Kasper Jensen                                                  Henning Appel

                          Steffen Holmgren                                            Frank Jeppesen

                          Marianne Riise                                                Klaus Jørn Soldam                         

Nicolai Niemann                                             Arne Beck Hansen

Kjeld Møller Eriksen

 

 

3.      Præsentationsrunde

a. Hvem er vi hver især og hvilke særlige interesseområder har vi?

b. Under dette punkt rundsender vi en liste til oplysning af adresse og telefon, som alle efter mødet får fremsendt

Alle præsenterede sig og fortalte om hvorfor de var gået ind i arbejdet og deres baggrund, samt hvilke områder de særligt brændte for!

Der er efterfølgende fremsendt opdateret adresseliste til alle medlemmer.

 

 

4.      Brainstorm på arbejdsområder til lokalrådet i fremtiden, evt. til supplement af medsendte liste.

Der blev drøftet mange forskellige muligheder for det fremtidige arbejde i rådet. Der var utroligt mange ideer til arbejdsområder.  Henning Appel fortalte om den bestående hjemmeside, samt mulighederne for en helt ny, og der var enighed om at vi skulle have en hjemmeside og hurtigst muligt.

 

Der kom flere rigtigt gode forslag til det kommende arbejde – de sættes på listen:

 

·       Børn og unge – arbejde med at gøre fritidsmulighederne for dem mere attraktive, gennem dialog, planlægning og udførelse.

·       Byens vartegn – vi skal have besluttet hvilket vartegn / logo byens skal have. I samme forbindelse var der konkret forslag om at etablere byporte, som signalerer at Bælum er noget særligt – hvilket den jo også er!

·       Skoven skal igen opprioriteres – der er lavet meget arbejde, som nu trænger til fokus og en kærlig opfriskning, bla. børneskoven.

·       Der er lavet tiltag til skiltning med informationer om Bælum på cykelstierne – men også dette projekt er gået i stå hos kommunen – det skal vi have gendrøftet og genoplivet.

·       Der var forslag til at have en skærm i det nye butikshus, med informationer om hvad der sker i byen i løbet af den pågældende uge eller 2. Ligeledes var der forslag til at sætte en sådan skærm op et synligt sted i byen – eller som et selvstændig skilt / plexiglasplade e.l. Kasper har en masse gode ideer til sådant J

·       Der var forslag til at vi skulle lave en form for velkomstfolder til kommende tilflyttere – og evt. en velkomstkomite.

·       Der var flere emner – men de blev gemt til det kommende møde(r), idet dette møde allerede var fremskredet.  

 

Vi holder emnelisten opdateret og vil sende en opdateret med ud med hvert referat.

 

5.      Prioritering af arbejdsområder og nedsættelse af evt. udvalg:

 

Vores 1. prioritet er udviklingen af en ny og moderniseret hjemmeside.

Det opfattes af alle som værende yderst væsentligt for byens borgere og ikke mindst for alle dem som ønsker mere information om byen. Potentielle tilflyttere fx  

 

Henning Appel har været med i arbejdet med den nuværende hjemmeside og sidder med i IT-stations-udvalget bag, og der er generalforsamling ca. midt i marts 15.

Henning vil drøfte mulighederne for at lægge arbejdet med, og økonomien i den nuværende hjemmeside fra IT-stationen over til Lokalrådet.

Der er således lidt penge fra den gamle IT-station og vi kan ligeledes søge støtte til evt. ekstern hjælp til nyudviklingen og fotooptagelser af byen.

 

Lokalrådet mener det er meget vigtigt at vi får oprettet en moderniseret udgave af byens hjemmeside hurtigst muligt, gerne indenfor ganske få måneder.  Lokalrådet nedsætter et udvalg der vil drøfte fremdriftsmulighederne og fremlægge dem på det kommende møde i lokalrådet.

 

Vores 2. prioritet er en udviklingsplan for Bælum.

Der er allerede en del materiale hertil, noget udarbejdet i 2008 (Borgernes egen udviklingsplan for Bælum – Allan Rank har eksemplarer af denne, der kan udleveres til rådet). Ligeledes har der været et forskønnelsesudvalg, som også har lavet planer og som bla. Stod bag torveforskønnelsen. Flere planer synes måske at ligge rundt omkring.

Vi aftalte at vi skulle få alt det der ligger af allerede udarbejdet materiale frem i lyset og til vurdering.

Herefter skal det besluttes hvorledes vi får lavet én samlet udviklingsplan for byen, som tager udgangspunkt i det allerede lavede, men som også tager hensyn til den udvikling der har været i byen i mellemtiden og til det som kommer til at ske ifbm. det nye Butikshus mv.

 

Lokalrådet mener det er meget vigtigt at vi igangsætter udviklingsplansarbejdet hurtigst muligt og nedsætter således også et udvalg til byforskønnelsesaktiviteten. Alle de planer der allerede ligger hos nogen i byen, skal derfor frem til udvalget snarest muligt. Udvalget vil derefter drøfte  fremdriftsmulighederne og fremlægge dem på det kommende møde i lokalrådet.

 

Vores 3. prioritet er igangsættelse af et Børne og Ungeudvalg.

Dette udvalg vil gennem dialog med byens unge afdække problemområder og drøfte udviklingstiltag og muligheder der vil kunne gøre byen mere attraktiv for unge mennesker og hjælpe dem til flere og mere inspirerende aktivitetsmuligheder.

 

Lokalrådet mener det er meget vigtigt at vi får igangsat dette arbejde, og nedsætter således også et udvalg der vil drøfte fremdriftsmulighederne og fremlægge dem på det kommende møde i lokalrådet.

 

IT-udvalg:                                                          Henning Appel – Allan Rank – Arne Beck

 

Udvalg for Udviklingsplan for Bælum:   Kjeld Eriksen – Frank Jeppesen – Steffen Holmgren 

Kasper Jensen - Allan Rank - Bente Søgaard.

           

Udvalg for Børn og unge:                             Marianne Riise og Arne Beck Hansen

 

 

6.      Drøftelse af indkomne ansøgninger og aftale om videresendelse til puljen.

 

Der var endnu ingen konkrete ansøgninger, men vi skal have indsendt konkrete ansøgninger til kommunen inden den 7. april 2015 – derfor ovennævnte hurtigt arbejdende udvalg også til afdækning af ansøgningsbehov.

 

Der er forlydender om at der foreligger en ansøgning angående juletræsbelysningen, der ønskes skiftet til LED-kæder i stedet for de glødepærer vores fine juletræer har pt. Det vil gøre dem væsentligt mere stabile og holdbare, ligesom der vil være en gevinst rent forbrugsmæssigt. Henrik Christensen der har talt om denne ansøgning, må fremsende denne til lokalrådet, forud for næste møde, hvorpå den også vil blive behandlet og forventes indsendt på vegne af lokalrådet. Per snakker med Henrik.

 

Forventede ansøgninger lokalrådet vil udarbejde:

 

-          Støtte til ny hjemmeside

-          Støtte til ny opdateret udviklingsplan for Bælum

-          Støtte til Børn og Unge arbejde

-          Støtte til vartegn / byport

-          Støtte til LED-på julebelysning

 

Bente vil forestå selve ansøgningsbeskrivelserne, på baggrund af de indkomne tilbagemeldinger til næste lokalrådsmøde.

 

 

 

7.      Eventuelt

 

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:  

 

Vi tilføjer følgende punkter til dagsordenen til kommende møder:

 

-          Meddelelser fra kommunen, v. Per

-          Økonomi – siden sidst og kommende, v. Søren

-          Presse – hvad er der sket som vi skal have presse på, v. Bente

(det blev ligeledes aftalt at det er formanden der som udgangspunkt udtaler sig om lokalrådets arbejde til pressen)

-          Emner til dagsordenen til kommende møde.

 

 

8.      Næste møde.

 

Onsdag d. 25 marts kl. 19.00 i BSI’s klubhus hvor underudvalgene fremlægger hvad de har fundet frem til.

 

Mødet sluttede ca. 22.00 og Formanden takkede for et godt møde.

 

 

 

Kommentarer til referatet bedes sendt til alle deltagerne, senest 5 dage fra dato.

 

 

 

Referenter

 

Per Nielsen / Bente Søgaard

[Indhold] [Næste]
Sidst opdateret 21-04-2017
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6